Your next tango

adventure starts here!

Joerg Lucia workshops

Promoted by Tangopolix
Rate this event
(0 votes)

Zauroczeni ich umiejętnościami i techniką prowadzenia zajęć, po raz drugi gościć będziemy w Bielsku-Białej 20 i 21 października 2018 r znakomitą parę instruktorów z Pragi (Czechy):
Joerg Palm i Lucia Kubasova
Poprowadzą warsztaty dla dwóch grup:
1. podstawowej
2. średniozaawansowanej i zaawansowanej.
Dla zaczynających swoją przygodę z tangiem, dają szybki start, dla bardziej zaawansowanych, dużo wolności w improwizacji.

Czas: SOBOTA I NIEDZIELA 20/21 października 2018
Miejsce: Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała (obok, za rzeką Sfera - galeria handlowa)

CENA do 30 września w karnecie (taniej):
* GRUPA POCZĄTKUJĄCA: 120 zł (40zł/h) CAŁOŚĆ (3 h) BLOK 1 i 3 (sobota i niedziela)
65 zł jedne zajęcia 1,5 h

* GRUPA ŚREDNIO,- i ZAAWANSOWANA: 240 PLN (40 zł/h) CAŁOŚĆ (6 h) BLOK 2 i 4 (sobota i niedziela)

Zauroczeni ich umiejętnościami i techniką prowadzenia zajęć, po raz drugi gościć będziemy w Bielsku-Białej 20 i 21 października 2018 r znakomitą parę instruktorów z Pragi (Czechy):
Joerg Palm i Lucia Kubasova
Poprowadzą warsztaty dla dwóch grup:
1. podstawowej
2. średniozaawansowanej i zaawansowanej.
Dla zaczynających swoją przygodę z tangiem, dają szybki start, dla bardziej zaawansowanych, dużo wolności w improwizacji.

Czas: SOBOTA I NIEDZIELA 20/21 października 2018
Miejsce: Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała (obok, za rzeką Sfera - galeria handlowa)

CENA do 30 września w karnecie (taniej):
* GRUPA POCZĄTKUJĄCA: 120 zł (40zł/h) CAŁOŚĆ (3 h) BLOK 1 i 3 (sobota i niedziela)
65 zł jedne zajęcia 1,5 h

* GRUPA ŚREDNIO,- i ZAAWANSOWANA: 240 PLN (40 zł/h) CAŁOŚĆ (6 h) BLOK 2 i 4 (sobota i niedziela)
W miarę wolnych miejsc (pierwszeństwo mają karnety):
130 PLN jeden dzień (3h)
65 zł jedne zajęcia (1,5 h)

CENA po 30 września +30 PLN

* HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
20 października (SOBOTA)
Blok 1 (1,5 h)
GRUPA POCZĄTKUJĄCA
12:00 - 13:30
Temat: Postawa i połączenie w parze
13:30 -15:30 przerwa na obiad

GRUPA ŚREDNIO- I ZAAWANSOWANA
Blok 2 (3h)
Tematy:
- 15:30-17:00 Punkt połączenia w parze, pivoty i ozdobniki
- 17:15-18:45 Zabawa z soltadami

UWAGA! o 21:00 do ok 1:00 zaczynamy Warsztatową Milongę „AMICI”
MIEJSCE: BISTRO Amici (dawna Ristorante Sicilia), Piłsudskiego 7, Bielsko-Biała.

21 października (NIEDZIELA)
Blok 3 (1,5 h)
GRUPA POCZĄTKUJĄCA
11:00 - 12:30 Podstawy tanga i kombinacje

12:30 -13:30 przerwa na obiad

Blok 4 (3 h)
GRUPA ŚREDNIO- I ZAAWANSOWANA
- 13:30-15:00 Rytm /melodia – krzyżyki lniowe i w obrocie
- 15:00-16:30 Sacady i kombinacje
Rezerwujcie czas i przybywajcie do Bielska-Białej - miasta bardzo przyjaznych tangueros!
-------------------------------
Enchanted by their skills and technique, we will host a second time in Bielsko-Biała on October 20 and 21, 2018, a great pair of instructors from Prague (Czech Republic):
Joerg Palm and Lucia Kubasova
They will lead workshops for two groups:
1. basic
2. intermediate and advanced.
For those who start their adventure with tango, they give a quick start, for more advanced ones, a lot of freedom in improvisation.

Time: SATURDAY AND SUNDAY October 20/21, 2018
Place: Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała (next to (behind the river) Sfera - shopping mall)

PRICE in the pass untill September 30th /than +30 PLN:
* BEGGING GROUP: PLN 120 (PLN 40 / h) (3 hours) BLOCK 1 and 3 (Saturday and Sunday)
65 PLN one class 1.5 hours
* GROUP MEDIUM and ADVANCED: PLN 240 (PLN 40 / h) (6 hours) BLOCK 2 and 4 (Saturday and Sunday)
As far as vacancies are available (priority is given to passes):
130 PLN one day (3h)
PLN 65 one class (1.5 hours)
SCHEDULE:

October 20 th (SATURDAY)
Block 1 (1.5 h)
BEGINING GROUP
12:00 - 13:30
Subject: Posture and connection improvements

13:30 -15: 30 lunch break

MEDIUM- AND ADVANCED GROUP
Block 2 (3h)
Topics:
- 15: 30-17: 00 Contact points, Pivots and decorations
- 17: 15-18: 45 Fun with soltadas

WARNING! at 9:00 PM to 1:00 AM we start the Workshop Milonga "AMICI"
PLACE: BISTRO Amici (formerly Ristorante Sicilia), Piłsudskiego 7, Bielsko-Biała.

October 21 (SUNDAY)
Block 3 (1.5 hours)
BEGINING GROUP
11:00 - 12:30 Tango Basics and Combinations

12:30 -13: 30 Lunch break

Block 4 (3 h)
MEDIUM- AND ADVANCED GROUP
- 13: 30-15: 00 Rhythm / Melody - Linear and circular crosses
- 15: 00-16: 30 Sacadas and combination
Book the time and arriving in Bielsko-Biała - a city of very friendly tangueros!

Continue ReadingCollapse text

EVENT DETAILS

 • Location:
  Bielsko-Biala, Poland
  Event dates:
  From: Saturday, 20 October 2018 - To: Sunday, 21 October 2018
  Location:
  Bielsko-Biala, Poland
  Event dates:
  Event Starts: Saturday, 20 October 2018
  Event Ends: Sunday, 21 October 2018
Read 214 times


Questions? - Leave a Comment

Login now to post comments
Go back
Stay up to date with the latest newsYes! Keep me in the loop